BEZPIECZNE WAKACJE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Lublinie

organizuje dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych

warsztaty wakacyjne


W programie:

 • gry i zabawy integracyjne
 • zajęcia tematyczne (plastyczne, teatralne, sportowe)
 • trening twórczego myślenia
 • warsztaty budowania pewności siebie
 • wyjście do kina, galerii
 • wycieczka niespodzianka

 

 

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko spędziło wolny czas w sposób bezpieczny, ciekawy i twórczy,

jeśli chcesz aby rozwinęło  swoją wyobraźnię,

nauczyło się lepszego funkcjonowania w grupie oraz wzmocniło poczucie swojej wartości zapraszamy do skorzystania z oferty naszych zajęć.

 

   Miejsce:                     Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, ul. Pogodna 54

   Termin:                      02.07.18.-06.07.18.

   Czas trwania:         9.30.-13.30. (podczas wyjść godziny mogą ulec zmianie)

  

Osoby prowadzące: 

pedagog Agnieszka Reja,

pedagog Agnieszka Werner

psycholog Magdalena Wójtowicz

 

Zapisy: u osób prowadzących pod numerem telefonu 81 745 85 52

Ilość miejsc ograniczona!         Udział w zajęciach jest bezpłatny!


Fonoholizm – E-uzależnienie – nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych i innych mediów cyfrowych.

Na podstawie aktualnego raportu z ogólnopolskich badań przeprowadzonych wśród 22 086 osób między 12 a 18 rokiem życia, 3 471 nauczycieli oraz eksperymentu społecznego pt.: POZ@SIECIĄ zanurzenie w sieci i jej powszechna obecność wymaga szczególnej atencji ze strony rodziców, ale i specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Rodzicu,

 • Czy fakt, że należymy do tzw społeczeństwa cyfrowego oznacza, że każdy łącznie z Twoim dzieckiem musi zdradzać symptomy uzależnienia od mediów – NIE
 • Czy potrafisz jasno wskazać pozytywne i negatywne aspekty korzystania z telefonu komórkowego, Internetu, gier internetowych?
 • Czy Ty i nauczyciele Twojego dziecka wyposażeni są w podstawową wiedzę z zakresu uzależnień behawioralnych, w tym e-uzależnień?
 • Czy znasz czynniki składowe odpowiedzialnego korzystania a mobilnych mediów cyfrowych?

Symptomy zachowania, na które rodzic musi zareagować, zgłosić się do specjalisty:

 • Czuje wewnętrzną potrzebę, aby odpisać na SMS/e-mail najszybciej, jak jest to możliwe
 • Często zerkam na telefon komórkowy, aby sprawdzić, czy ktoś do mnie nie napisał
 • Często korzystam z telefonu kiedy się nudzę
 • Noszę przy sobie ładowarkę/ baterię w razie, gdyby mój telefon się rozładował
 • Nie mając ze sobą telefonu, często myślę o tym, kto do mnie napisał bądź zadzwonił
 • Nie wyobrażam sobie codziennego życia bez używania telefonu komórkowego
 • Kiedy jestem poza zasięgiem telefonii komórkowej robię wszystko, aby ten zasięg zdobyć
 • Jestem osobą, która zawsze dostępna jest „pod telefonem”
 • Jestem kojarzony przez innych jako osoba, która nie rozstaje się z telefonem komórkowym
 • Staram się mieć telefon zawsze przy sobie, również wtedy, kiedy kładę się spać i kiedy wstaje z łóżka
 • Zdarza mi się nie dosypiać, by korzystać z telefonu np. smsować, grać w gry, korzystać z Internetu
 • Zaniedbałem obowiązki domowe, szkolne, zawodowe, bo telefon pochłaniał zbyt wiele mojej uwagi
 • Korzystam z telefonu komórkowego nawet wówczas, kiedy wykonuje inne obowiązki
 • Czasem nie potrafię skoncentrować się na jednej czynności gdyż jestem rozproszony z powodu mojego telefonu
 • Gdybym mógł, korzystałbym z telefonu komórkowego i Internetu niezależnie od sytuacji i czynności jakie muszę wykonać
 • Wykorzystuję każdą wolną chwilę, nawet krótką, aby korzystać z telefonu komórkowego
 • Jestem osobą, która bardzo często robi zdjęcie innym oraz zdjęcia selfie i często umieszczam je w sieci koncentrując na nich wielką uwagę
 • Nie widzę nic złego w korzystaniu z telefonu komórkowego nawet wówczas, kiedy przebywam w innym towarzystwie
 • Używając telefonu komórkowego ograniczyłem realne – fizyczne kontakty z wieloma osobami
 • Zabranie mi telefonu komórkowego byłoby dla mnie surową karą
 • Czuje się zły i zdenerwowany, kiedy z jakichś powodów nie mogę korzystać z telefonu
 • Chciałbym wyłączyć telefon i nie być dostępnym dla nikogo
 • Podejmuje próby mające na celu ograniczenie korzystania przeze mnie z telefonu komórkowego
 • Trudno mi przestać korzystać z telefonu, nawet gdy założę sobie wcześniej limit czasowy
 • Czuje się przeciążony informacjami medialnymi
 • Mam dosyć bycia non stop w kontakcie z innymi ludźmi
 • Jeśli zapomnę wziąć ze sobą telefon, robię wszystko, aby jak najszybciej mieć go ponownie przy sobie. Bez telefonu nie czuje się komfortowo
 • Czasem muszę ukrywać przed rodzicami bądź innymi ważnymi dla mnie osobami fakt, że korzystam z telefonu komórkowego
 • Przywiązuje ogromną wagę do marki posiadanego przeze mnie telefonu, mogę powiedzieć, że jestem elektronicznym gadżeciarzem
 • Jeśli usłyszę dźwięk przychodzącej do mnie wiadomości, od razu instynktownie sięgam po telefon przerywając to, co właśnie robiłem
 • Korzystanie przeze mnie z telefonu komórkowego doprowadza do kłótni i konfliktów z najbliższymi

Efekty pozytywne:

Wzrost poczucia bezpieczeństwa, większa i szybsza możliwość zdobywania niezbędnych informacji, nowe możliwości „sieciowania” swoich pomysłów i poglądów

Efekty negatywne:

Atropia (zanik) więzi społecznych, dyskomfort psychiczny i somatyczny, silne uzależnienia, ubóstwo, zaburzenia rytmu biologicznego

ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z NOWYCH TECHNOLOGII

 • Korzystanie w  sposób zrównoważony, z pełną świadomością negatywnych skutków kompulsywnych zachowań
 • Korzystanie w kierunku nawiązywania realnych znajomości i przyjaźni
 • Korzystanie w celu lepszego planowania własnego czasu
 • Korzystanie z korzyścią dla rozwijania i pogłębiania swoich pasji, hobby i zainteresowań
 • Korzystanie, by nieść pomoc innym
 • Korzystanie mając na względzie bezpieczeństwo własne i najbliższych.

Ochrona Danych Osobowych

            Zgodnie z art. 13 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanej w skrócie RODO informujemy naszych obecnych i przyszłych klientów, iż ograniczamy się do niezbędnej ilości zbieranych Państwa danych, niezbędnego zakresu przetwarzania, zapewniamy bezpieczeństwo fizyczne, środowiskowe i techniki systemów informatycznych zapewniających optymalny poziom dostępności.

            Dokumentacja archiwalna byłych klientów w wersji papierowej tradycyjnej jest przechowywana przez okres 10 lat w pomieszczeniu Składnicy Akt spełniającej minimalne wymagania Regulaminu Systemu Informatycznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie.

KLAUZULA INFORMACYJNA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 Z POSTANOWIENIAMI RODO tj. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE(OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH)

 Informacja o gromadzonych danych:

 1. Administratorem /ADO/ przetwarzania danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie. Reprezentantem tej jednostki organizacyjnej jest dyrektor Katarzyna Wrońska, adres strony internetowej: www.ppp1.lublin.eu, adres e-mail: poczta@ppp1.lublin.eu;
 2. Inspektor danych osobowych dostępny pod nr kontaktowym: 81 466 96 22  i   adresem   e-mail: aga.werner@wp.pl;
 3. Cel przetwarzania: niezbędny do skorzystania z usług poradni, zarejestrowania klienta, sporządzenia opinii, orzeczenia, komunikacji drogą elektroniczną z klientem w celach ściśle związanych z usługą psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną: prowadzenie analiz statystycznych SIO, przechowywanie danych dla celów archiwalnych;
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 475;
 5. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, czy jest warunkiem realizacji kontraktu poradnia – klient, wniosku o wydanie opinii, orzeczenia – TAK;
 6. Źródło pozyskiwania danych osobowych: od rodzica lub prawnego opiekuna nieletniego klienta poradni lub pełnoletniego ucznia – klienta poradni;
 7. Informacja, kto ma dostęp do danych osobowych klienta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie:
  • podmiot przetwarzający tj. upoważnieni przez administratora pracownicy poradni,
  • upoważnieni pracownicy organu prowadzącego,
  • upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • upoważnieni pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • na pisemne żądanie przedstawiciele organów ścigania;
 8. Informacja, jakie kategorie danych osobowych niezbędne są w celu realizacji ustawowych zadań poradni:
  • Dane zwykłe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dowód osobisty/PESEL lub paszport z numerem dokumentu, numer telefonu, adres e-mail,
  • Dane wrażliwe w ściśle uzasadnionych przypadkach tj.: stan zdrowia, ksero postanowienia sądu, wyroki dotyczące naruszeń prawa przez klienta poradni, pochodzenie rasowe i etniczne;
 • Uprawnienia osoby, która wyraziła zgodę, a która dobrowolnie i świadomie okazała wolę ujawnienia niezbędnych danych osobowych:
  • prawo wniesienia skargi na ewentualność nieprawidłowego przetwarzania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 danych, do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; (adres GIODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  • prawo do żądania sprostowania danych (nieprawidłowe lub niekompletne),
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do żądania usunięcia danych, gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1; do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (planowo archiwizowane przez okres 10 lat),
 • Informacja, czy przekazujemy dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych – NIE;
 • Informacja, czy zarządzanie kontrolą dostępu jest realizowane przy odpowiednich zabezpieczeniach tj. budynków, pomieszczeń, sieci i systemów informatycznych, zarządzania hasłami i innymi danymi uwierzytelniającymi, polityka „czystego biurka i czystego ekranu” – TAK.

            Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania ze statutowych usług poradni, w tym wydania opinii i orzeczeń.

            Dane Państwa i niepełnoletnich dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane tylko na potrzeby celów badawczo-statystycznych SIO (Systemu Informacji Oświatowe) pozostających w zakresie właściwości działań Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Przedszkolaki w poradni

W ramach corocznego cyklu spotkań „Przedszkolaki w poradni” w dniach 9, 17 i 24 maja b.r. gościliśmy w naszych progach grupy 5- i 6-latków wraz z opiekunami z przedszkola nr 9 w Lublinie.

Bloki tematyczne obejmowały:

 1. Oswojenie ze specjalistami tj. logopedami, psychologami, pedagogami;
 2. Na czym polega praca specjalistów poradni;
 3. Po co dzieci powinny przychodzić do poradni?
 4. Sprawni i niepełnosprawni zawsze razem;
 5. Przedszkola i poradnia – naczynia połączone.

Współprowadzące spotkania:

logopeda-audiolog Anna Kostecka

pedagog-logopeda Sylwia Kobus


Typowe objawy nietypowych chorób

Informujemy, że w dniu 16 maja 2018 roku w ramach cyklu tematycznych spotkań dla nauczycieli „Rozumieć niemożliwe” odbył się wykład:

„Typowe objawy nietypowych chorób” w aspekcie medycznym, psychologicznym i pedagogicznym przeprowadzony przez p. Joannę Pukaluk specjalistę farmaceutę.

Bloki tematyczne obejmowały:

 1. Nadwrażliwości pokarmowe i objawy jakie mogą im towarzyszyć.
 2. Ekosystem przewodu pokarmowego – czynnik naszego zdrowia.
 3. Oś mózgowo-jelitowa.
 4. Przepuszczalność jelitowa a ASD.
 5. Czy istnieje skuteczna dietoterapia.
 6. Badania i probiotyki.

Współprowadzące spotkania:

psycholog Anna Sołoduszkiewicz

pedagog Agnieszka Werner


WSPIERANIE RODZIN

„Nieważne ile było porażek.

Pomyśl ile jeszcze w życiu czeka Cię zwycięstw.”

 

 

Jeżeli czujesz, że w Twojej rodzinie jest źle, nie wszystko układa się jak dawniej, nie wiesz co możesz z tym zrobić!

Czujesz niepokój, nie wiesz co będzie dalej z Tobą
i dziećmi….

Próbowałeś wszystkiego, ale nic nie pomogło….

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
TĄ TEMATYKĄ NA GRUPĘ WSPARCIA.

 Grupa ma charakter otwarty. Planowany cykl spotkań, co dwa tygodnie.

 

Spotkanie odbędzie się 11.04.2018 r. o godz. 17.0019.00

i kolejne  25.04.2017 r. o godz. 17.0019.00
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Lublinie przy ul. Pogodnej 54

Tel. 81-466-96-22

 

 

 

Prowadzące:

Psycholog- mgr Anna Sołoduszkiewicz

Pedagog – mgr Agnieszka Werner


Grupa wsparcia dla rodziców

Rodzicu, jeśli myślisz, że nie możesz porozumieć się ze swoim dzieckiem i chciałbyś zrozumieć, co się między wami dzieje, lepiej poznać swojego nastolatka. Aby wspólne bycie razem było radością. Zapraszam na grupę wsparcia w naszej poradni. Spotkania są otwarte. Zawsze możesz przyjść i dołączyć.

Prowadząca: Grażyna Nowosad psycholog, interwent kryzysowy.

 

Terminy:        14 marca godz. 16.30

                           28 marca godz. 16.30


Wniosek do pobrania

Informacje

W zakładce „Zasady przyjęć” znajduje się wzór wniosku o wydanie orzeczenia/opinii o potrzebie:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • potrzebie indywidualnego nauczania; kształcenia specjalnego dla dzieci/uczniów:
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim/umiarkowanym;
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  • niedostosowanych społecznie;
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 


Cykl tematycznych spotkań dla nauczycieli na temat: „Rozumieć niemożliwe”

„Nikt poza tobą samym nie może sprawić, byś był szczęśliwy lub nieszczęśliwy”

                                                                                                          Anthony de Mello

Cykl tematycznych spotkań dla nauczycieli na temat:

„Rozumieć niemożliwe”

Termin: 28.02.2018 r., godz. 10.00 – 13.00

Temat: „Rozwód dziecka czy rodzica”

aspekt prawny – Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Eleonora Porębiak-Tymecka

aspekt psychologiczny – mgr Anna Sołoduszkiewicz

aspekt pedagogiczny – mgr Agnieszka Werner

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Lublinie, ul. Pogodna 54.

Zapisy w sekretariacie PPP Nr 1 tel.: 81-745-85-52

do 26.02.2018 r.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 16.05.2018 r., godz. 10.00 – 13.00

Temat: „Typowe objawy nietypowych chorób”


S.O.S. – mutyzm wybiórczy pierwsza pomoc.

Co możesz zrobić jako rodzic?

 • Wspieraj mnie w pokonywaniu moich lęków, ale nie wyręczaj… Nie będę w stanie samodzielnie przejść przez drogę życia, jeśli usuniesz z niej każdy kamień…
 • Nie udawaj, że mój strach nie istnieje. Łatwiej będzie mi go pokonać, gdy to właśnie Ty opowiesz mi o nim i zapewnisz, że małymi krokami uda mi się z nim pożegnać…
 • Nie mów innym, że jestem nieśmiały i wstydliwy. Wiesz, że to nieprawda. Ja po prostu boje się mówić do innych.
 • Nie poganiaj mnie, nie krytykuj i nie ośmieszaj.
 • Bądź dla mnie pomostem, dzięki któremu zacznę się odzywać do innych i znajdę przyjaciół.
 • Nie odpowiadaj za mnie, kiedy ktoś mnie o coś zapyta. Wiesz, że potrafię mówić, a jak będzie mi ciężko pomóż mi (metoda 5 sekund), ale nie wyręczaj.
 • Pomagaj mi w kontaktach z innymi dziećmi. Organizuj zabawy, zabieraj mnie na place zabaw, zapraszaj moich kolegów i koleżanki do domu, tak abym w bezpiecznym środowisku mógł bawić się swobodnie i rozwijać przyjaźnie.
 • Zabieraj mnie w nowe, nieznane miejsca. Im więcej mi pokażesz rzezy, tym mniej będę się ich bał w przyszłości.
 • Nie decyduj za mnie. Sam chcę wybrać smak lodów i kolor zabawki. Jeśli nie mogę w tym momencie powiedzieć, czego chcę, pozwól mi pokazać gestem. Szanuj moje zdanie i decyzje.
 • Jeżeli do domu przychodzi ktoś, kogo nie znam, przygotuj mnie na tę wizytę. Opowiedz o tej osobie i pomóż nawiązać z nią kontakt.
 • Nie naciskaj mnie na używanie zwrotów grzecznościowych – to dla mnie bardzo trudne. Jak będę w stanie, to na pewno nie będę o nich zapominał.
 • Szanuj moją przestrzeń osobistą. Nie każ mi witać się czule z osobami, kiedy nie jestem na to gotowy.
 • Pozwól mi na rozwijanie zainteresowań. Pasje wzmacniają moje poczucie własnej wartości i mogą pomóc wyrazić negatywne emocje w pozytywny sposób.
 • Myśl pozytywnie. Nie przenoś na mnie swoich obaw. Twoje nastawienie do pokonywania przeze mnie trudności wpływa na mnie bardziej, niż sądzisz.
 • Uwierz we mnie i w to, że pokonam swój lęk!

(tekst autorstwa członków Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”, powstał w ramach miesiąca świadomości, październik 2017)

 

Co możesz zrobić jako nauczyciel?

 • Uświadom wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły czym jest mutyzm wybiórczy i jak postępować w kontaktach ze mną. Kluczem do sukcesu w przezwyciężeniu lęku jest spójność działań i pełna współpraca.
 • Opowiedz koleżankom i kolegom z mojej klasy o tym, czym jest lęk i tolerancja wobec zachowań innych osób. Będzie im łatwiej mnie zrozumieć.
 • Spróbuj ze mną pracować w warunkach, w których czuje się bezpiecznie. Zaproś mojego rodzica do klasy, poświęć mi 10 minut, a zobaczysz, że ja potrafię mówić (metoda sliding in).
 • Kiedy widzisz, że nie bawię się z innymi w czasie wolnym, stoję sam na placu zabaw – zrozum, że ja się boję. Pomóż mi w nawiązaniu relacji z innymi dziećmi, spraw, abym czuł się częścią grupy.
 • Angażuj mnie w różne aktywności, niekoniecznie wymagające komunikacji werbalnej. Pozostawienie mnie samemu sobie jest równie niebezpieczne jak presja na mówienie.
 • Wiersze pozwól mi mówić wspólnie z innymi dziećmi. Jest mi wtedy łatwiej.
 • Nie strasz mnie, że jak nie odpowiem, to spotka mnie kara. Nie namawiaj, nie przekupuj, abym zaczął mówić.
 • Pozwól mi uczestniczyć w przedstawieniach. Nie muszę śpiewać piosenki, ale mogę trzymać kwiaty albo zatańczyć z dziećmi.
 • Nie pomijaj mnie w zabawach i ćwiczeniach. Chcę się bawić razem z Wami, nawet jeśli nic nie powiem.
 • Postaraj się pamiętać o tym, że mogę nie być w stanie poprosić o pomoc. Upewnij się, czy zapisałem, co jest zadane, czy zrozumiałem treść zadania. Spróbuj zorientować się, czy nie potrzebuję wyjść do toalety, czy nie zapomniałem zabrać z domu czegoś do picia.
 • Nie każ mi „dziękować” i mówić „do widzenia”. To dla mnie bardzo trudne! Nie jestem źle wychowany, po prostu boje się odezwać.
 • Proszę informuj mnie o zmianach. Jeśli tylko możesz, powiedz mi wcześniej o wyjściu do muzeum, kina czy o planowanych zdjęciach klasowych.
 • Jeśli uda mi się coś powiedzieć, zareaguj neutralnie. Nie okazuj swojej ekscytacji, to może mnie zawstydzić.
 • Nie skupiaj na mnie swojego wzroku, nie patrz mi głęboko w oczy. Mogę się tego bać.
 • Nie ukrywaj nic przed moimi rodzicami. Zrozum, że oni troszczą się o mnie. Umów się z nimi na jeden dzień w miesiącu, by porozmawiać o postępach.
 • Stwórz atmosferę bezpieczeństwa i życzliwości, to ułatwi mi pokonywanie moich lęków.
 • Drogi Nauczycielu, jesteś ważną Osobą w moim życiu. Dzięki Tobie poznaję świat. Proszę Cię, pomóż mi pokonać mutyzm wybiórczy. Wierzę, że wspólnie nam się uda!

(tekst autorstwa członków Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”, powstał w ramach miesiąca świadomości, październik 2017)