Zasady przyjęć

Ogólne zasady przyjęć i wydawania orzeczeń

 1. Poradnia udziela specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
 2. Pomocą mogą być objęte również dzieci nie uczęszczające do szkoły (przedszkola) i ich rodzice zamieszkujący na terenie działania Poradni.
 3. Poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej poprzez diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, doradztwo, mediacje, interwencje, działalność informacyjną i profilaktyczną.
 4. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga skierowania. Jest możliwe po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu problemu i uzgodnieniu terminu spotkania z pracownikiem odpowiedzialnym za realizację danego zadania.
 5. O rezygnacji z terminu wizyty klient powiadamia bezpośrednio pracownika pedagogicznego lub sekretariat Poradni i ustala nowy termin spotkania.
 6. Jeśli zachodzi konieczność zmiany terminu wizyty lub odwołania z powodu nieobecności pracownika – powiadamia on klienta telefonicznie podając nowy termin.
 7. Opinie wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ostatniej wizyty.
 8. Po odbiór opinii wnioskodawca zgłasza się osobiście do sekretariatu Poradni od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9.00 – 17.00.
 9. Poradnia udziela specjalistycznych porad i przekazuje informacje dotyczące wyników badań i efektów terapii wyłącznie rodzicom lub opiekunom prawnym.
 10. Klienci Poradni lub ich opiekunowie prawni zobowiązani są do podania nr PESEL.
 11. Zaświadczenia lekarskie będące podstawą rozpatrzenia wniosku o przyznanie orzeczenia należy pobrać osobiście w siedzibie Poradni.
 12. Zespoły Orzekające odbywają się w każdą środę w godz. 14.00-18.00.
 13. Osoby zgłaszające się na badania, terapię, inne zajęcia powinny być zdrowe (istnieje ryzyko zainfekowania innych, poradnia jest miejscem publicznym).
 14. Dzieci poniżej 13 r.ż. mogą samodzielnie opuścić placówkę po skończeniu badania, terapii lub innych form, po okazaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 15. Przy wejściu do Poradni znajduje się skrzynka, do której prosimy wrzucać kartki z Państwa opinią, uwagami, propozycjami, skargami – bardzo zależy nam, aby poziom satysfakcji osób korzystających z oferty placówki był wysoki.
 16. Dyrektor Poradni przyjmuje interesantów:
  – we wtorki od godziny 14.00 do 16.00.