Orzecznictwo

Zasady wydawania orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego

 1. Uruchomienie procedury nastąpić może po złożeniu przez rodziców (opiekunów prawnych):
  • zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę
  • Dokumentacji medycznej (szpitalne karty informacyjne, wyniki badań specjalistycznych)
  • Opinii szkolnej o uczniu wraz z kopią ostatniego świadectwa
  • wniosku z uzasadnieniem.

  W/w. dokumenty winny być zaakceptowane przez Dyrektora Poradni co do ich zasadności.

 2. Wniosek wraz z dokumentacją przewodniczący kieruje do członków zespołu celem przeprowadzenia badań i przygotowania przez nich diagnozy:
  • psychologicznej;
  • pedagogicznej;
  • logopedycznej;
  • oraz ustala termin posiedzenia zespołu, o którym powiadamia wnioskodawców na piśmie.

  Wnioskodawca może uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu Orzekającego.

 3. Posiedzenie Zespołu Orzekającego:
  • interdyscyplinarna dyskusja nad zebranymi dokumentami;
  • decyzja zostaje podjęta większością głosów – w przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Zespołu.
 4. W przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia Zespół na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty i wniosku opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia wydaje orzeczenie uchylające lub odmawia jego uchylenia.
 5. Orzeczenie doręcza się wnioskodawcy na piśmie w terminie 7 dni od daty posiedzenia Zespołu.Wniosek rodziców / prawnych opiekunów znajduje się w “drukach do pobrania”. Druk zaświadczenia lekarskiego otrzymuje wnioskodawca w Poradni po przedstawieniu problemu zdrowotnego dziecka psychologowi opiekującemu się daną placówką.