Statut

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Nr 1

w LUBLINIE przy ul. Pogodnej 54

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • § 1
  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Lublinie, zwana dalej Poradnią jest placówką publiczną.
  2. Siedziba Poradni: ul. Pogodna 54, 20-337 Lublin
 • § 2
   Organem prowadzącym Poradnię jest Gmina Miasto Lublin, której kompetencje wykonuje Prezydent i Rada Miasta Lublin.

  1. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
  2. Teren działania Poradni jest określony w aktualnej Uchwale Rady Miasta.
  3. Poradnia jest jednostką budżetową.
  4. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Rozdział II


ROZDZIAŁ II

Cele i zadania

§ 4

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

§ 5

1. Do zadań Poradni należy:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień;

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

c) specyficznych trudności w uczeniu się;

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a) szczególnie uzdolnionych;

b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

d) z zaburzeniami komunikacji językowej;

e) z chorobami przewlekłymi;

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin;

4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkól i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej;

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Poradnia realizuje zadania przez:

1) diagnozowanie;

2) opiniowanie;

3) działalność terapeutyczną;

4) prowadzenie grup wsparcia;

5) prowadzenie mediacji;

6) interwencję kryzysową;

7) działalność profilaktyczną;

8) poradnictwo;

9) konsultacje;

10) działalność informacyjno-szkoleniową.

3. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach, a także w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

4. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.

5. Wnioskodawca może dołączyć inną posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek.

6. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich Poradnia wnioskuje o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, zawierającego informacje niezbędne do wydania opinii.

7. Opinia zawiera:

1) oznaczenie Poradni;

2) numer opinii;

3) datę wydania;

4) imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce jej zamieszkania, a w przypadku ucznia – nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy;

5) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie osoby, które opinia dotyczy;

6) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

8) podpis dyrektora Poradni.

8. W przypadku, gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.

9. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni informację o wynikach diagnozy, którą wydaje się w formie ustnej lub pisemnej na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniej osoby, której informacja dotyczy.

§ 9

W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział III

Organy Statutowe Poradni

§ 10

1. Organami Poradni są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna.

§ 11

Do kompetencji Dyrektora należy:

1) kierowanie działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

5) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Poradni;

6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Poradni;

9) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni;

10) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień zewnętrznych dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz dla pozostałych pracowników Poradni.

§ 12

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Poradni.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Poradni;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Poradni;

2) projekt planu finansowego Poradni;

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień zewnętrznych;

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.

5. Szczegółowy sposób działania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Lublinie.

§ 19

W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami Poradni właściwym do ich rozpoznania jest organ prowadzący.

Rozdział IV

Organizacja pracy

§ 20

1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów oraz lekarza i pracowników administracji.

2. Specjaliści realizują zadania Poradni również poza Poradnią.

3. Zadania Poradni mogą być także wykonywane przez wolontariuszy na zasadach określonych w § 9 Rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

§ 21

1. Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

2. Zadania realizowane przez specjalistów poza Poradnią:

a) badania przesiewowe;

b) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkól i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

c) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

d) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej;

e) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

f) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

g) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

h) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

i) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

j) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

§ 22

Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji, opracowany przez Dyrektora Poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego – w terminie do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia 25 maja danego roku.

§ 23

1. Poradnia działa cały rok z możliwością przerwy w okresie ferii letnich ustalonej przez organ prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Poradni.

2. Praca Poradni zorganizowana jest w 5-dniowym tygodniu pracy.

3. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor za zgodą organu prowadzącego.

§ 27

Obsługę finansowo-księgową Poradni prowadzi Zespól Poradni Nr 2 w Lublinie zgodnie z zawartym porozumieniem.

§ 28

Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze.

§ 29

1. Poradnia prowadzi:

a) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zwierający numer porządkowy, imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania;

b) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, wymieniony w pkt a), numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydanie opinii lub orzeczenia;

c) dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

d) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Dokumentacja wymiona w punkcie 1 a), b) i c) może być prowadzona także w formie elektronicznej.

3. Poradnia posiada logo.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

Dodaje się § 29a w brzmieniu:

Za zgodą Dyrektora w Poradni mogą działać organizacje pozarządowe o celach i zadaniach zbieżnych z zadaniami Poradni.

§ 30

1. Wszelkie nowelizacje dotyczące niniejszego Statutu uchwala Rada Pedagogiczna Poradni.

2. Sprawy nie objęte Statutem regulują odrębne przepisy.

3. W przypadku nowelizacji Statutu Dyrektor Poradni upoważniony jest do ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu.