Szanowni Państwo

Do wglądu podajemy

zarządzenie nr 45/2/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, powstałych z przekształcenia gimnazjów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 60) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Rodzice uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Lublin, w której są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, mogą składać wnioski o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Lublin, powstałej z przekształcenia gimnazjum, do klasy IV w roku szkolnym 2017/2018.
  2. Rodzice uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Lublin, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończą klasę VI, mogą składać wnioski o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Lublin, powstałej z przekształcenia gimnazjum, do klasy VII w roku szkolnym 2017/2018.

§ 2

Wnioski, o których mowa w § 1, mogą być składane do dyrektora gimnazjum przekształconego w szkołę podstawową, w terminie do 5 kwietnia 2017 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informujemy jednocześnie, iż przy wejściu do Poradni znajdują się do wglądu Uchwały Rady Miasta w sprawie:

  • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  • projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na terenie miasta Lublin.