Wniosek do pobrania

Informacje

W zakładce “Zasady przyjęć” znajduje się wzór wniosku o wydanie orzeczenia/opinii o potrzebie:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • potrzebie indywidualnego nauczania; kształcenia specjalnego dla dzieci/uczniów:
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim/umiarkowanym;
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  • niedostosowanych społecznie;
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym.