Deklaracja dostępności - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ppp1.lublin.eu

ul. Pogodna 54,
20-337 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 21.03.2024 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.03.2024 r.

Strona internetowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 21.03.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 21.03.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest specjalista - Emilia Kwietniewska, emilia.kwietniewska@ppp1.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 814664932. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zlokalizowana jest przy ulicy Pogodnej 54 w Lublinie, na terenie ogrodzonej posesji. Poradnia zajmuje parter z osobnym wejściem. Cztery górne kondygnacje budynku, również z odrębnym wejściem na parterze, zajmuje internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej. Wjazd lub wejście do Poradni odbywa się przez ogólnodostępną bramę, otwartą w godz. 6.00-22.00. Wejście do placówki jest podwójne, dwuskrzydłowe rozdzielone wiatrołapem o całkowitej szerokości uchylnej 140 cm. Drzwi otwierane są ręcznie.
Budynek poradni jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Lokal poradni jest bez windy, schodów, o powierzchni jednopłaszczyznowej, z toaletami dla niepełnosprawnych, szerokość holu wynosi 190 cm.
Przed wejściem do lokalu znajduje się pochylnia z kostki brukowej o kącie nachylenia 10 stopni. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
Przed budynkiem znajduje się parking ze stałą możliwością parkowania w godz. 6.00-22.00. Parking nie posiada oznaczenia koperty dla niepełnosprawnych, z uwagi na nawierzchnię usypaną żwirem. Istnieje możliwość podjazdu samochodem bezpośrednio pod drzwi placówki.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 nie posiada tłumacza języka migowego. Z uwagi na fakt, iż w tym samym budynku znajduje się internat dla osób niesłyszących i słabosłyszących zatrudniający specjalistów od języka migowego – po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu, istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego (w godzinach pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1).

 

Koordynatorzy dostępności

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dmitrij Lapunov; mail: dmitrij.lapunov@ppp1.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 49 32.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Lublinie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Lublinie: htpps://ppp1.lublin.eu

Strona www jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 nie posiada aplikacji mobilnej.