RODO - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie

RODO

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Bartłomiej Maciak
adres e-mail: iod@lco.lublin.eu
tel. 814666414

 

Ogólna klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119,
s.1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1;
dane adresowe: ul. Pogodna 54, 20-337 Lublin.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lco.lublin.eu lub pisemnie na adres
Aministratora danych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

a) Dane osobowe dziecka, pełnoletniego ucznia, jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa, a zwłaszcza ustawy z dnia 14 grudznia 2016 r.
Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw,
w tym rozporządzenia z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni
specjalistycznych, w szczególności dla zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno
– pedagogicznej oraz diagnozowania dzieci i młodzieży, w tym wydawania opinii i orzeczeń wymaganych przepisami prawa, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z przedszkolami, szkołami i innymi placówkami, prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa, w szczególności: wykazu alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy, rejestru
wydanych opinii i rejestru wydanych orzeczeń, dokumentacji związanej z udzieloną pomocą (np.
dokumentacja badań i czynności uzupełniających, dzienniki zajęć). przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz
art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia;

b) art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) a w związku z art, 7 RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań Poradni;

c) art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników oraz mienia placówki.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej i podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru danych osobowych, a także podmioty przetwarzające, którym
Administrator powierzył umową przetwarzanie danych m.in. podmiotowi świadczącemu obsługę
administracyjną, finansową i organizacyjną tj. Lubelskiemu Centrum Ekonomiczno-Administarcyjnemu Oświaty, podmiotowi świadczącemu obsługę informatyczną tj. Wydziałowi Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin.

5. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać
przez czas niezbędny realizacji obowiązków Poradni oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji powstającej w Poradni, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Natomiast w
odniesieniu do danych dotyczących wizerunku z monitoringu wizyjnego przez okres do trzech miesięcy od dnia nagrania.

6. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających
się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym mogą podlegać profilowaniu wyłącznie w
zakresie oceny realizacji obowiązków pracowniczych wynikającej z określonych przepisów prawnych.

7. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa
w art. 16 RODO;

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w
art. 18 RODO;

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach
określonych w art. 21 RODO ;

g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20
RODO ;

h) prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).