Zasady przyjęć - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie

Article heading icon

Zasady przyjęć

Informacja o zgłoszeniach

Informujemy, że zgłoszenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przyjmujemy w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego.

Link do elektronicznego formularza: https://wniosekppp.edu.lublin.eu/.

Prosimy o prawidłowy wybór adresata – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Pogodna 54, 20-337 Lublin.

Ogólne zasady przyjęć i wydawania orzeczeń

 1. Poradnia udziela specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży, pełnoletnim uczniom i słuchaczom, rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
 2. Pomocą mogą być objęte również dzieci nie uczęszczające do szkoły (przedszkola) i ich rodzice zamieszkujący na terenie działania Poradni.
 3. Poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej poprzez diagnozę, konsultację, terapię: w tym indywidualną, psychoterapię, socjoterapię, terapię rodzin, doradztwo zawodowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, psychoedukację, mediacje, interwencje, działalność informacyjną i profilaktyczną.
 4. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne, nieodpłatne, nie wymaga skierowania. Następuje po uprzednim uzgodnieniu terminu bezpośrednio ze specjalistą odpowiedzialnym za realizację danego zadania.
 5. O rezygnacji z terminu wizyty klient powiadamia bezpośrednio pracownika pedagogicznego lub sekretariat Poradni i ustala nowy termin spotkania. W sytuacji braku powiadomienia o rezygnacji z wizyty, prolongata terminu kolejnej wizyty nastąpi po obsłudze wszystkich wcześniej oczekujących klientów.
 6. Jeśli zachodzi konieczność zmiany terminu wizyty lub odwołania z powodu nieobecności pracownika – powiadamia on klienta telefonicznie podając nowy termin.
 7. Opinie wydaje się na wniosek pełnoletnich uczniów lub prawnych opiekunów w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ostatniej wizyty, zaświadczenia i inne dokumenty po uzgodnieniu ze specjalistą.
 8. Po odbiór opinii wnioskodawca zgłasza się osobiście do sekretariatu Poradni od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8.00 – 18.00, a w piątki od 8.00 do 16.00.
 9. Poradnia udziela specjalistycznych porad i przekazuje informacje dotyczące wyników badań i efektów terapii wyłącznie opiekunom prawnym, pełnoletnim uczniom lub organom państwowym do tego upoważnionym.

Zasady wydawania orzeczeń oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Uruchomienie procedury następuje po złożeniu przez opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia:

 • pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem;
 • zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę;
 • dokumentacji medycznej (wyniki badań specjalistycznych, szpitalne karty informacyjne);
 • opinii o dziecku/uczniu z placówki, do której uczęszcza lub kopii ostatniego świadectwa.

W/w. dokumenty powinny być zaakceptowane przez Dyrektora Poradni, co do ich formalno-proceduralnej zgodności.