Procedury - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie

Article heading icon

Procedury

Zasady wydawania orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego

Uruchomienie procedury nastąpić może po złożeniu przez rodziców (opiekunów prawnych):

  • zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalisty
  • dokumentacji medycznej (szpitalne karty informacyjne, wyniki badań specjalistycznych)
  • opinii szkolnej o uczniu wraz z kopią ostatniego świadectwa
  • wniosku z uzasadnieniem

Wniosek wraz z dokumentacją przewodniczący kieruje do członków zespołu celem przeprowadzenia badań i przygotowania przez nich diagnozy:

  • psychologicznej;
  • pedagogicznej;
  • logopedycznej;
  • oraz ustala termin posiedzenia zespołu, o którym powiadamia wnioskodawców na piśmie.

Wnioskodawca może uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu Orzekającego.

Posiedzenie Zespołu Orzekającego:

  • interdyscyplinarna dyskusja nad zebranymi dokumentami;
  • decyzja zostaje podjęta większością głosów – w przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Zespołu.

W przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia Zespół na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty i wniosku opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia wydaje orzeczenie uchylające lub odmawia jego uchylenia.

Orzeczenie doręcza się wnioskodawcy na piśmie w terminie 7 dni od daty posiedzenia Zespołu.Wniosek rodziców / prawnych opiekunów znajduje się w “drukach do pobrania”. Druk zaświadczenia lekarskiego otrzymuje wnioskodawca w Poradni po przedstawieniu problemu zdrowotnego dziecka psychologowi opiekującemu się daną placówką.